اساتید برتر سال 98

ترم اول

استاد اشکان فخرکندری

ترم دوم

استاد بهنوش برسی پور

ترم سوم

استاد فریده قنادمقدم

ترم چهارم

استاد سمانه اشرافی

ترم پنجم

ترم ششم