دوره هاي ترجمه


اين كلاس ها به گرو ههاي مختلف ترجمه تقسيم بندي مي شود: اصول و مباني ترجمه (در اين مقطع دانشجويان با اصول و فنون ترجمه و ساختار هاي زبان مبدا و زبان مقصد آشنا مي شوند). ترجمه مطبوعاتي (ترجمه روزنامه و مجلات مطبوعاتي از جمله اهداف اين دوره مي باشد) ترجمه متون بازرگاني (در اين دوره دانشجويان به ترجمه مجلات تجاري-بازرگاني و متنهاي مرتبط مي پردازند) ترجمه متون ادبي(ترجمه شعر و رمان و داستان از جمله فعاليتهاي اين دوره مي باشد) ترجمه متون سياسي (در اين دوره دانشجويان با چگونگي ترجمه مقالات سياسي و اصطلاحات سياسي آشنا مي شوند). ترجمه متون اسلامي (آشنايي با متون ديني و اصطلاحات ديني و مذهبي ترجمه مقالات مربوطه از جمله فعاليتهاي اين دوره مي باشد).

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 05138433116