کتاب ها


آموزش زبان آلماني در موسسه کيش اير بصورت دوره هاي عادي يعني دو جلسه که هر جلسه شامل 90 دقيقه مي باشد  و نيمه فشرده يعني چهار جلسه و همه روزه در هفته برگزار ميگردد.
کتاب آموزشي Menschen ميباشد .
کتاب شامل جلدهاي A1 و A2 که هر جلد  جهت چهار ترم کلا هشت ترم و نيز جلدهاي B1 جهت چهار ترم و  B1t جهت پنج ترم و B2 جهت شش ترم ميباشد .
کتاب منشن جديدترين کتاب آموزشي بوده و بيشتر جهت محاوره پيش بيني شده است .

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 05138433116