دوره مکالمه فشرده


دوره Intensive Course- American Inside Out

به واسطه نياز عده اي از دانشجويان براي فراگيري زبان انگليسي در يك دوره كوتاه مدت و در عين حال كارآمد موسسه فرهنگي آموزشي كيش اير در راستاي خلق اين امكان اقدام به برگزاري دوره هاي فشرده Intensive Course نموده است . در اين دوره سعي برآن است كه با توجه به نيازهاي اساسي دانشجويان و با توجه به مهارتها طي برنامه ريزي دقيق اين امكان براي دانشجويان فراهم شود كه بتوانند در طول 12 ترم(ماه) و به صورت فشرده و با برقراري كلاسها به صورت 5 روز در هفته به هدف نهايي خود كه همانا مدت كوتاه و بهره بالا مي باشد جامع عمل بپوشاند .

دوره Intensive Course- American Inside Out به واسطه نياز عده اي از دانشجويان براي فراگيري زبان انگليسي در يك دوره كوتاه مدت و در عين حال كارآمد موسسه فرهنگي آموزشي كيش اير در راستاي خلق اين امكان اقدام به برگزاري دوره هاي فشرده Intensive Course نموده است . در اين دوره سعي برآن است كه با توجه به نيازهاي اساسي دانشجويان و با توجه به مهارتها طي برنامه ريزي دقيق اين امكان براي دانشجويان فراهم شود كه بتوانند در طول 12 ترم (ماه) و به صورت فشرده و با برقراري كلاسها به صورت 5 روز در هفته به هدف نهايي خود كه همانا مدت كوتاه و بهره بالا مي باشد جامع عمل بپوشاند .

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 05138433116