دوره های دپارتمان فرانسه


متد تدريس زبان فرانسه در موسسه کيش اير کتاب Connexions  مي باشد . اين کتاب شامل 3 جلد است که دو جلد آن طي 4 ترم تدريس ميشود و جلد سوم اين کتاب در 5 ترم تدريس مي گردد . برنامه ريزي و تدوين کتاب به گونه اي است که دانشجو در دو ترم ، همزمان مهارتهاي گوناگون زباني را فرا مي گيرد . هر درس حاوي بخشهاي درک مطلب شفاهي و کتبي ، گرامر ، واژه شناسي ، آواشناسي و نگارش مي باشد. و در پايان هر درس بخشي جهت آشنايي زبان آموز با فرهنگ و تمدن و جغرافياي کشور فرانسه گنجانده شده . با اتمام کتاب اول زبان آموز به سطح A2 جهت شرکت در آزمونهاي بين المللي مي رسد .

N1 : در ترم اول سه درس اول کتاب تدريس ميشود.زبان آموز در اين سطح با مکالمات روزمره مانند سلام و احوال پرسي ، معرفي خود يا معرفي شخص ثالث ، عذر خواهي کردن ، درخواست اطلاعات و پرسيدن سئوال ، بيان علايق خود ،بيان مليت و مالکيت آشنا ميشود .

N2 : در اين سطح زمان هاي آينده نزديک و گذشته ،صرف بخشي از افعال بي قاعده تقاضاي درخواست کمک يا پرسشي از فردي ، چگونگي بيان ساعت ،پرسيدن آن ، تنظيم قرار ملاقات، دعوت کردن و نيز قبول و رد دعوت آموزش داده ميشود و زبان آموزان با مفاهيم مقداري و قيدهاي مقدار ،پرسيدن قيمت و ضماير مفعولي آشنا ميشوند .

N3 : پرسيدن مسير و آدرس دادن ، امر کردن ، زمان گذشته افعال بي قاعده ،ضماير ربطي ،ضمير مکان ، چگونگي توصيف يک مکان (ساختارها و لغات ضروري ) ،حروف اضافه مربوط به کشورها و شهرها از جمله مطالب مربوط به سطح سه ميباشند .

N4 : در اين سطح دانشجو با فصل ها ،بيان آب و هوا و توصيف آن ،بيان کارهاي روزمره ،اعضاي بدن ، چگونگي بيان در زبان محاوره آشنا ميشود و در بخش مکالمه اعلام نظر موافق يا مخالف خود ، توصيف يک فرد و مقايسه را فرا مي گيرد. زمان آينده ساده و وجه التزامي از جمله نکات دستوري اين ترم ميباشد. همانطور که قبلا نيز اشاره شد با اتمام اين 4 سطح (کتاب اول ) دانشجو توانايي کسب نمره A2 را در آزمونهاي DELF وTCF  بدست مي آورد .

N5 : با شروع اين سطح دانشجو به سطح متوسطي از زبان رسيده است. با بخشهاي مختلف منزل ،انجام کارهاي مربوط به خانه و آشپزخانه از لحاظ واژگاني آشنا ميشود، زمان گذشته استمراري ، گذشته نزديک ، و ديگر موارد کاربرد وجه التزامي را فرا مي گيردو با ضماير ملکي و جاي صفت ، صفات برتر و برتريني و مقايسه آشنا شده و در سطح مکالمه پرسيدن عقيده فردي ،بيان هدف ، توصيف گذشته از جمله مواردي است که فرا مي گيرد.

N6 : در اين سطح دانشجو با تفاوتهاي کاربردي در زمان گذشته ساده و استمراري آشنا ميشود . همچنين ساخت ماضي بعيد و کاربرد آن و نيز بيان تقدم و تاخر وقايع در گذشته ، چگونگي بيان نگراني ، خشم  و شادي و نارضايتي همراه  با نمونه جملات و ساختارهاي گوناگون و ارتباط هاي کلامي روزانه از جمله موارد آموزشي اين ترم مي باشد. همچنين زبان آموز با نحوه کاربرد دو ضمير مفعولي در جملات آشنا ميشود .

N7 :زبان آموزان با بيان امر و نهي کردن به طور گسترده تر آشنا ميشوند، تکميل وجه التزامي و ديگر کاربردهاي آن که در ترمهاي قبل به آن پرداخته شده است و برخي اشکال مختلف التزامي که ساختار آنها بي قاعده مي باشد را فرا مي گيرند. از لحاظ گرامري، فرم مجهول ،بيان علت و نتيجه ،بيان شرط (شرطي نوع اول و دوم ) و چگونگي ساخت وجه شرطي از جمله موارد آموزشي اين سطح هستند .

N8 : ترم پاياني کتاب 2 است که با اتمام اين کتاب زبان آموز به سطح B1 مي رسد . در سطح مکالمه به مدلهاي گوناگون جهت اعتراض و اعلام شکايت نسبت به موضوعي خاص ،توجيه يک انتخاب ، بيان تضاد و تقابل ، صحبت با تلفن ،بيان تعجب و نيز اثبات يک عقيده پرداخته شده  و در سطح گرامري ،ساخت قيدها ، تاکيد بر روي قسمتهاي مختلف يک عبارت (تاکيد روي آدم ، فعل يا ضمير) ضماير اشاره و پرسشي مطرح شده است .

N9 : کتاب سومConnexions  شامل 10 درس مياشد که در هر ترم 2 درس آن تدريس ميشود . در اين سطح مروري دوباره بر زمانهاي گذشته که زبان آموزان قبلا آموخته اند و جمع بندي آنها صورت مي گيرد . تعريف وقايع در گذشته و استفاده از زمانهاي گذشته (ماضي ساده ، بعيد و استمراري )توصيف يک شخص يا مکان و لغات مربوطه و نقل و قول و افعال آن در اين سطح به زبان آموزان آموزش داده مي شود.

N10 : زبان آموزان جمع بندي کاربردهاي وجه التزامي ، گذشته ساده و کاربردها ، ساخت و کاربرد اسم فاعل را فرا مي گيرند. در سطح مکالمه قادر به بيان عصبانيت ،واکنش در برابر خشم ،بيان غم و شادي ، ابراز بي تفاوتي و نا اميدي و نيز چگونگي بيان اميدواري هستند.

N11 : در اين سطح تکميل ساختارهاي متفاوت جهت پيشنهاد دادن و پاسخهاي متنوع به آن مورد توجه قرارگرفته است . زبان آموزان جملات شرطي حال و گذشته و چگونگي بيان هم زماني را فرا مي گيرند و با بيان تاسف و سرزنش کردن و توصيه کردن آشنا ميشوند .

N12 : در اين مقطع زبان آموز توانائي شرکت در بحثهاي مختلف را فرا گرفته، تکنيک هاي مختلف جهت ورود به يک بحث و گفتگو ، ترتيب دادن و سازماندهي خطابه ، چگونگي منع فردي از ادامه مکالمه و بطور کل تبادل افکار و عقايدش را به خوبي مديريت ميکند . در درک مطالبي همچون مقالات به صورت کتبي و شفاهي به سطح قابل قبولي رسيده قادر به بيان تقابل و توالي وقايع بوده و نکاتي در مورد افعال  دو ضميره از نظر مطابقت آنها با افعال در زمان گذشته و يا عدم مطابقت افزوده مي شود .

N13 : زبان آموزان در دو درس پاياني کتاب دوم نحوه خلاصه سازي ، ضماير ربطي مرکب ،آينده مقدم ، و در بخش ارتباطات کلامي با نحوه جستجوي لغات هنگام مکالمه آشنا ميشوندو مطالبي پيرامون اطمينان از اينکه کاملا متوجه موضوع شده ايم يا منظور خو د را به خوبي انتقال داده ايم به زبان آموزان آموزش داده مي شود. همچنين دانشجو در اين مقطع قادر به نوشتان مقاله اي کوتاه ، انگيزه نامه و ... ميباشد و با نمونه هاي گوناگون در کتاب سوم آشنا ميشود.
بخش جديدي که در کتاب سوم گنجانده شده و توانايي صحبت و مکالمه زبان آموز را ارتقاء ميدهد، تصاويري است در پايان هر درس اضافه شده که زبان آموزان با ديدن تصوير نظر و درک خود را بيان مي کنند و به سوالات مربوطه پاسخ مي دهند . در انتهاي  ترم براي هر درس يک تست در نظر گرفته شده است و بخشي به عنوان خود ارزشيابي و يک نمونه از آزمونهاي DELF که در سطح B1 برگزار شده اند به زبان اموزان ارائه مي گردد.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 05138433116