تاریخ آزمون های اصلی در مشهد


 

 

نوع آزمون

تاریخ

Date

شهر

IELTS

Academic

بهمن 98,24

Feb 13, 2020

مشهد

IELTS

General

بهمن 98,24

Feb 13, 2020

مشهد

IELTS

Academic

اسفند 98,17

Mar 7, 2020

مشهد

IELTS

General

اسفند 98,17

Mar 7, 2020

مشهد

IELTS

Academic

فروردین 99,30

Apr 18, 2020

مشهد

IELTS

General

فروردین 99,30

Apr 18, 2020

مشهد

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 05138433116