قوانین موسسه


(KISH AIR Cultural & Educational Institute (KACI

شرايط ثبت نام

1)    محل تشكيل كلاسها ، ساختمان موسسه مي باشد.
2)    شرط ارتقا به سطح بالاتر كسب حداقل 70 نمره از 100 مي باشد.
3)    تشكيل كلاس منوط به حد نصاب رسيدن آن است.
4)دانشجو موظف است جهت ثبت نام در ترم آينده در تاريخ مشخص شده از طرف موسسه براي ثبت نام اقدام نمايد. در صورت مراجعه پس از اتمام تاريخ ثبت نام و تكميل ظرفيت كلاس در زمان درخواست شده موسسه هيچگونه مسئوليتي نمي پذيرد.
5)بعد از ثبت نام قطعي تغيير روز و ساعت كلاس امكان پذير نمي باشد.

شرايط انضباطي

1)    به همراه داشتن كارت دانشجويي الزامي است.
2)    تعداد جلسات مجاز براي غيبت تمام روزها 3 جلسه، جمعه فقط يك جلسه مي باشد .
-    در صورت ازدياد جلسات غيبت موسسه حق جلوگيري از شركت در جلسه امتحان را خواهد داشت.
3)    دانشجو موظف است حداكثر 5 دقيقه قبل از شروع كلاس در موسسه حضور داشته باشد. و بعد از اتمام جلسه درسي سريعاً موسسه را ترك نمايند .
4)    بعد از اتمام كلاس در داخل راهروها تجمع نفرماييد.
5)    به هيج وجه جلوي درب ورودي موسسه توقف نفرماييد.
6)طبق دستور اكيد مراجع انتظامي، اين موسسه موظف است از ارائه خدمات آموزشي و اداري به آن دسته از دانشجوياني كه داراي پوشش مغاير با شئونات اسلامي مي باشند ، خودداري كرده و همچنين از ورود چنين افرادي به موسسه جلوگيري نمايد. شهريه دانشجوي اخراجي غيرقابل برگشت    مي باشد .
7)دانشجو مجاز به اخذ حداكثر یک ترم مرخصي تحصيلي (به شرط قبولي درترم قبل) مي باشد.در غيراينصورت ملزم به شركت در آزمون تعيين سطح مي باشد.
8)دانشجو موظف است در روز و ساعت مشخص شده براي امتحان پايان ترم حضور داشته باشد درغير اينصورت عدم حضور در امتحان به منزله صفر تلقي مي گردد.
9)اخذ معرفي نامه جهت انتقال به نمايندگي هاي كيش اير الزامي مي باشد (از انتقال زبان آموزان در وسط ترم معذور مي باشيم )

شرايط استرداد

1)شهريه ثبت نام بعد از شروع كلاس مربوطه تحت هيچ شرايطي مسترد نمي گردد.(در صورت انصراف دانشجو حداكثر 48 ساعت قبل از شروع كلاس ، با كسر 20 درصد از كل شهريه ، مابقي شهريه ثبت نام مسترد مي گردد) بعد از انقضاي موعد مقرر به هيچ يك از تقاضاهاي انصراف ترتيب اثر داده نخواهد شد.
2)چنانچه زمان ثبت نام بعد از زمان قيد شده (48 ساعت قبل از شروع كلاس ) باشد، استرداد به هيچ وجه انجام نمي گيرد.
3) به علت مجزا بودن مبلغ قبض ثبت نام و تعيين سطح ، مبلغ تعيين سطح به هيچ عنوان قابل استرداد نمي باشد.
4)درصورتی که زبان آموز موفق به کسب نمره قبولی نشود، تا48 ساعت قبل از شروع ترم شهریه بطورکامل قابل استرداد است و درغیر این صورت 50درصد تخفیف برای ایشان لحاظ می شود.
5)زمان استرداد شهريه با توجه به قانون استرداد يك هفته بعد از اعلام دانشجو و تاييد مديريت مي باشد.
(جهت استرداد وجه، داشتن قبض ثبت نام،كارت دانشجويي و كتاب استفاده نشده الزامي است)

اينجانب .................................. فرزند.......................شماره شناسنامه............................... كدملي .................................. تاريخ تولد........13
محل تولد............. ميزان تحصيلات.......................... رشته تحصيلي ......................... وضعيت تاهل ................ متقاضي ثبت نام در كلاس...............
ساعت.................... روز................. مي باشم.    نشاني منزل: خيابان ....................... كوچه......................پلاك..................واحد.....................
 تلفن منزل......................... تلفن محل كار....................... تلفن همراه .................................. درضمن متعهد مي شوم پس از امضاي فرم قرارداد مفاد
مندرج در اين فرم را رعايت نمايم.
                                                                                                                         
 

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 05138433116