كتاب جانبي گروه KSC


موسسه زبانهای خارجی کیش ایر(نمایندگی مشهد)

کتاب های جانبی و دروس مشخص شده ازKSC 1 – KSC 12

Revised: 960218


UNITS

LEVEL

SUPPLEMENTARY

BOOKS

3, 44, 5, 42, 7, 10, 13

KSC 1

OXFORD WORD SKILLS

(basic)

76, 23, 17, 25, 26, 64, 79, 48

KSC 2

36, 24, 34, 35, 37, 20, 28, 18

KSC 3

2, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41

KSC 4

49, 50, 48, 44, 45, 74, 77

KSC 5

52,72, 53, 51, 80, 73, 70

KSC 6

24, 25, 26, 28, 60, 63, 68, 11

KSC 7

1, 2, 63, 66, 67, 23, 28, 29

KSC 8

OXFORD WORD SKILLS

(INTERMEDIATE)

 45, 46, 73, 6, 8, 9, 5

KSC 9

10, 48, 17, 11, 12, 69, 13, 14, 71

KSC 10

22, 76, 37, 25, 62, 64, 29, 38

KSC 11

66, 52, 18, 56, 15, 60

KSC 12

 

کتاب های جانبی و دروس مشخص شده ازKSC 1 – KSC 12

Revised: 96/02/18

 

 

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 05138433116