كتاب جانبي گروه KAC


کتاب های جانبی و دروس مشخص شده از

KAC 1 – KAC 16

96/2/16

UNITS

LEVEL

SUPPLEMENTARY

BOOKS

 

4, 5, 7, 1, 8, 44, 10, 11, 15, 17

New KAC 1

OXFORD WORD SKILLS

(BASIC)

 

 

 

35, 37, 38, 39, 40, 41, 25, 26, 3

Pre KAC 2

 

17, 20, 3,74, 21, 22, 49, 72, 16, 14

New KAC 2

 

40, 76, 25, 27, 28, 24, 18, 19, 70, 44

New KAC 3

 

14, 16, 52, 61, 62, 63, 54, 55, 57, 58

New KAC 4

 

32, 34, 35, 36, 37, 50, 73, 77, 76

New KAC 5

 

5, 74, 6, 45, 57, 51, 52, 53, 56

New KAC 6

OXFORD WORD SKILLS

(INTERMEDIATE)

 

13, 14, 66, 11, 12, 49, 50, 63, 6, 7, 8

New KAC 7

 

16, 17, 21, 22, 15, 18, 19, 20, 34, 77, 78

New KAC 8

 

61, 62, 76, 69, 70, 46, 20, 8, 9, 10, 6, 7

New KAC 9

 

48, 75, 61, 16, 17, 27, 70, 71, 64, 54, 51

New KAC 10

 

41, 35, 36, 38, 39, 29, 63, 42, 44, 47

New KAC 11

 

10, 5, 7, 19, 6, 18, 17

New KAC 12

Collocations   

  in use

 

18, 12, 21, 20, 37, 54

New KAC 13

 

26, 47, 50, 56, 23

New KAC 14

 

15, 14, 18, 16, 44

 

New KAC 15

 

31, 24, 29, 30, 22

 

New KAC 16

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

     کتاب های جانبی و دروس مشخص شده از KAC 1 – KAC 16

Revised 96/02/16

 

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 05138433116